Laadukkaat teollisuuden putkistoasennukset – miksi ja miten?

Laadukkaat putkistoasennukset varmistavat osaltaan, että teollisuuden prosessilaitteet toimivat kuten pitää. Tässä kirjoituksessa kerromme, miten putkistoasennukset toteutetaan laadukkaasti.

Mikä ihmeen putkistoasennus?

Ennen kuin mennään yhtään syvemmälle laadukkaan putkistoasennuksen saloihin, niin käydään nopeasti läpi, mitä tässä kirjoituksessa putkistoasennuksella tarkoitetaan.

Me TH Tarmaticilla olemme keskittyneet nimenomaan teollisuuden pienputkistoihin (putkien halkaisija kuudesta millistä enimmillään joihinkin satoihin milleihin), jotka liittyvät yleensä jonkinlaiseen prosessilaitteeseen, kuten paperikoneeseen. Juuri tällaisista putkistoasennuksista tässä kirjoituksessa on kyse. Näistä tapauksista meillä löytyy yrityksestä useiden vuosikymmenten verran kokemusta ja sen pohjalta osaamme myös sanoa sanasen jos toisenkin kyseisten putkistoasennusten laadukkuudesta.

Teollisuuden putkistoasennukset kannattaa tehdä laadukkaasti

Laadukas tekeminen on lähtökohtaisesti aina parempi vaihtoehto kuin ei-laadukas tekeminen. Joskus laadukkuudesta voidaan kuitenkin joutua joustamaan esimerkiksi kustannustehokkuuden tai kiireen nimissä. Teollisuuden putkistoasennuksissa tämä on hyvin riskialtis tie.

Putkistoasennukset kannattaa ymmärtää investointeina, joille haetaan parasta mahdollista kattavuutta pitkällä aikavälillä. Kun asennus tehdään huolella ja laadukkaasti, kestää putkisto aikaa paremmin ja vaatii vähemmän huoltotoimenpiteitä. Lisäksi kerralla kunnolla tehtyä työtä ei tarvitse jälkikäteen korjailla kalliilla rahalla. Eli vaikka käynnissä olevan kvartaalin talouslukemien kannalta putkistoasennuksen laatuun panostaminen ei niin houkuttelisikaan, niin vähänkään pidemmällä aikavälillä tämä sijoitus laatuun maksaa itsensä moninkertaisena takaisin.

Jos putkistoasennuksen laadussa tehdään syystä tai toisesta kompromisseja, niin seuraukset voivat pahimmillaan näkyä todella karulla tavalla paitsi prosessin toimivuudessa myös yrityksen taloudessa. Esimerkiksi paperikoneen putkistoasennuksissa väärät materiaalivalinnat tai virheet liittimien asennuksessa voivat johtaa putkistovuotoihin ja jopa putkistorikkoihin. Tämä taas saattaa johtaa siihen, että paperin tai kartongin sekaan kulkeutuu öljyroiskeita ja koko tuotantoerä menee pilalle.

Näistä tunnistat laadukkaat teollisuuden putkistoasennukset

Teollisuuden putkistoasennusten laadukkuuteen vaikuttaa moni asia. Tässä esiteltynä 6 huomionarvoisinta asennuksen laadukkuuteen vaikuttavaa tekijää:

1. Kattava suunnittelu
Laadukkaassa putkistoasennuksessa kaikki lähtee liikkeelle suunnittelusta. Onkin tärkeää, että putkistoasennuksen ja toteutettavan järjestelmän suunnittelulle varataan riittävästi aikaa. Jotta toteutusvaiheessa kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin, tulee suunnittelussa ottaa huomioon myös asennusolosuhteet ja -aikataulut. Kattavan suunnittelun avulla pystytään tekemään mahdollisimman paljon esiputkituksia, mikä puolestaan vähentää itse asennukseen kuluvaa aikaa (ja aikahan on rahaa silloin, kun esimerkiksi paperikone on putkistoasennuksen vuoksi poissa käytöstä).

2. Tarkoituksenmukaiset työkalut
Kun putkistoasennuksissa on käytössä tarkoituksenmukaiset, toimivat ja modernit työkalut, niin asennustyön tekeminen helpottuu ja työnjälki paranee.

3. Ammattitaitoiset asentajat
Vaikka suunnitelmat olisivat viimeisen päälle kunnossa ja käytössä olisi parhaimmat mahdolliset työkalut, niin viime kädessä putkistoasennusten laatu nojaa asentajan ammattitaitoon. Niin työntekijöillä kuin työtä johtavilla henkilöilläkin täytyy olla kokemusta monenlaisista putkistoasennuksista, jotta asennustilanteessa mahdollisesti ilmenevät yllätykset eivät lamauta työntekoa.

4. Oikeat materiaalivalinnat
Putkistoasennuksissa käytetyillä materiaaleilla on oma vaikutuksensa asennuksen laatuun ja hintaan. Jos putkistoasennus halutaan tehdä oikeasti kestäväksi, on yleensä suositeltavaa käyttää haponkestäviä putkia ja osia. Käytännössä puhutaan siis austeniittisesta teräksestä, joka on haponkestävää, ei ruostu ja joka kestää myös kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Lähtökohtaisesti prosessilaitetta käyttävä asiakas itse määrittää sen, millaisia putkimateriaaleja asennuksessa käytetään, mutta putkistoasennuksen asiantuntijalta kannattaa tarpeen mukaan kysyä neuvoa materiaalivalinnoissa.

5. Realistinen aikataulu
Jos aikataulu on jo alusta saakka viritetty liian tiukaksi, on laadukkaan putkistoasennuksen tekeminen hankalaa. Kiireessä virheiden riskit kasvavat ja myös työturvallisuus saattaa kärsiä. Siksi asennustyölle kannattaa varata riittävästi aikaa. Sopivan aikataulun suunnittelussa on hyvä käyttää apuna putkistoasennuksen asiantuntijoiden arvioita työhön kuluvasta ajasta.

6. Putkireittien huolellinen merkkaus
Putkistoasennukset pitävät sisällään myös valmiiden putkireittien merkkauksen. Kun tämäkin työvaihe tehdään huolella ja laadukkaasti, ei myöhemmin käy niin, että epäselvien merkkausten takia joku tulee tulkinneeksi väärän mittarin lukemia.

Laadukkaat putkistoasennukset teollisuuteen

Tarvitsetko kokeneen ammattilaisen tekemään laadukkaan putkistoasennuksen? Me TH Tarmatecillä toteutamme kaikenlaiset putkistoasennukset niin teollisuuslaitoksiin kuin järjestelmätoimittajien laitteistoihinkin. Kerro meille millaiseen kohteeseen tarvitset asennuksen ja me kerromme miten se toteutetaan laadukkaasti.

Juha Huhtala
040 778 7878
juha.huhtala@tarmatic.fi

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistojen asentaminen vaatii erityisosaamista

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistot ovat elintärkeä osa raskasta prosessiteollisuutta. Tässä kirjoituksessa kerromme, mitä kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistojen asennuksessa tulee huomioida ja mitä osaamista sekä välineistöä asentajalta vaaditaan.

Raskas prosessiteollisuus tarvitsee kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistoja

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistoja löytyy monenlaisista tuotantolaitoksista, kuten teräs- ja paperitehtaista, voimalaitoksista sekä sahalaitoksista. Hydrauliikan avulla pystytään tuottamaan teollisuuskoneiston käyttämisessä vaadittavat voimat ja kiertovoitelu puolestaan pitää koneiston voitelua vaativat osat toimintakunnossa.

Voisikin sanoa, että tarkoituksenmukaiset ja toimivat hydrauliikka- sekä kiertovoitelujärjestelmät ovat elinehto koko raskaalle prosessiteollisuudelle. Tämän vuoksi niiden asennukseen ja ylläpitoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistojen asennuksessa huomioitavaa

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistojen kenttäputkituksissa vaatimustasoa nostavat sekä ulkoiset olosuhteet että putkiston sisäiseen toimintaan liittyvät asiat.

Ulkoisilla olosuhteiden osalta asennuksessa tulee huomioida useita eri tekijöitä. Millainen lämpötila kohteessa on? Esiintykö kohteessa kosteutta? Onko kohde hyvin sotkuinen? Onko kohteessa rakenteita täryyttäviä laitteita? Muun muassa kaikki nämä asiat vaikuttavat hydrauliikka- ja kiertovoiteluputkistojen asennuksen suunnitteluun. Tarkoituksena on vakioida asennustulos ja minimoida ulkoisten olosuhteiden vaikutukset putkistoihin – esimerkiksi putkiston kannakointi tulee toteuttaa siten, että tärinä ei vaikuta liittimien ja instrumenttien toimintaan tai aiheuta mekaanista kulumista putkistossa, vaikka vieressä pauhaisi millaisia laitteita tahansa.

Putkistojen toimintaan liittyen suunnittelussa ja asennuksessa tulee huomioida ja määritellä mm. putkiston painealueet, putkistoon kohdistuvan kuormituksen määrä sekä jakaantuminen ja asennuksessa käytettävät kannakkeet sekä liittimet. Kun putkisto on suunniteltu ja asennettu todellista käyttöä vastaavaksi, on lopputulos sellainen kuin pitääkin.

Kenttäputkituksen toteuttava taho vastaa siitä, että mm. kaikki edellä mainitut asiat tulevat huomioiduiksi ja että putkisto täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos suunnittelussa tai asennuksessa tehdään virhe, niin seuraukset voivat olla vakavia. Esimerkiksi huolimattoman asennuksen takia putkistoon päässeet epäpuhtaudet ja niiden aiheuttamat tukkeumat voivat johtaa jopa konerikkoihin ja kalliisiin tuotantoseisokkeihin.

Millaista osaamista ja välineistöä kenttäputkituksen toteuttajalta vaaditaan?

Teknisellä tasolla hydrauliikka- ja kiertovoiteluputkistojen kenttäputkittaminen vaatii osaamista mm. putkiston kannakoinnista, putken katkaisemisesta, putkiston pitämisestä puhtaana asennuksen aikana, liittimien esiasennuksesta ja tarvittavien työkalujen oikeaoppisesta käyttämisestä. Kenttäputkituksissa myös hitsausosaamisella on oma merkityksensä ja asentajalta onkin hyvä löytyä tarvittavat painelaitesäädösten mukaiset hyväksytyt luokkahitsauspätevyydet.

Teknisen osaamisen lisäksi asentajalta täytyy kuitenkin löytyä myös laajemman tason ymmärrystä kiertovoitelu- ja hydrauliikkajärjestelmistä ja putkistojen suunnittelusta. Tämä osaaminen ja ymmärrys auttaa oikeiden putkireittien suunnittelussa. Lisäksi asentajan täytyy osata suorittaa putkiston tarkastamiseen liittyvät toimenpiteet (esim. öljyanalysointi) ennen putkiston käyttöönottoa.

Kaiken tämän koulutuksen ja kokemuksen kautta kerrytetyn osaamisen ja asiantuntemuksen lisäksi tarvitaan vielä toimivat ja tarkoituksenmukaiset työkalut. Kenttäputkituksien ykköstyökalu on ehdottomasti putkentaivutin. Hyvällä taivuttimella pystytään tehostamaan ajankäyttöä ja parantamaan lopputuloksen laatua. Putkentaivuttimen lisäksi asennustyössä tarvitaan mm. putkisahaa, putkileikkuria, putsausvälineistöä ja öljyanalysaattorit.

Tarvitsetko ammattilaisen apua putkistoasennuksiin?

Me TH Tarmaticillä toteutamme kaikenlaiset putkistoasennukset niin teollisuuslaitoksiin kuin järjestelmätoimittajien laitteistoihinkin. Kerro meille millaiseen kohteeseen tarvitset asennuksen ja me kerromme miten se toteutetaan laadukkaasti.

Juha Huhtala
040 778 7878
juha.huhtala@tarmatic.fi

Teollisuuden putkistoasennukset – kuinka valita asennusyritys?

Vain todelliset putkistoasennuksen ammattilaiset pystyvät toteuttamaan teollisuuden tarpeisiin vastaavat kenttäputkitukset. Tässä kirjoituksessa kerromme, mitä yritysten kannattaa huomioida putkistoasennuksen toteuttajaa valitessaan.

Jätä teollisuusputkisto ammattilaisen vastuulle

Olemme kertoneet edellisissä blogiartikkeleissamme putkistoasennuksen laadukkaasta toteutuksesta ja siitä, mitä erityisosaamista nimenomaan hydrauliikka- ja kiertovoiteluputkistojen asennukset vaativat.

Jos olet lukenut kyseiset kirjoitukset, niin sinulle on varmastikin jo selvää, miksi putkistoasennuksen laatuun kannattaa panostaa. Tiivistettynä voisi kuitenkin sanoa, että laadukas putkistoasennus maksaa aina itsensä takaisin – monesti jo yllättävänkin nopeasti.

Asiahan menee niin, että laadukkaasti asennettu teollisuusputkisto kestää aikaa paremmin ja vaatii vähemmän huoltotoimenpiteitä eikä sitä tarvitse jälkikäteen korjailla kalliilla rahalla. Jos putkistoasennuksen laadussa tehdään syystä tai toisesta kompromisseja, voivat seuraukset pahimmillaan näkyä todella karulla tavalla paitsi prosessin toimivuudessa, myös yrityksen taloudessa.

Tästä johtuen yrityksen kuin yrityksen kannattaa kiinnittää huomioita siihen, että putkisoasennukset ja erityisesti kenttäputkitukset tulevat hoidettua kuten pitääkin. Miten yritys sitten voi varmistaa, että työn jälki ja laatu on tavoiteltua luokkaa? Käytännössä kysymys on valinnoista – ainut tapa varmistaa laadukas lopputulos on valita asennuksen tekijäksi ammattitaitoinen yritys.

Huomioi nämä, kun valitset putkistoasennuksen toteuttajaa

Teollisuusputkiston asennusyritystä valittaessa kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat.

Kokemus ja osaaminen. Asennusyrityksen tulee ennen kaikkea osata tehdä laadukas asennustyö. Tämä vaatii teknistä osaamista, mutta myös kykyä järjestää työn toteuttaminen työolosuhteiden kannalta optimaalisesti. Teollisuusputkistoa täytyy monesti tehdä paljon lyhyessä ajassa ja samaan aikaan kohteessa saatetaan tehdä myös koneurakointia, mikä asettaa asennusyritykselle vielä omat haasteensa. Käytännössä tehokkaiden kenttäputkitusten suunnittelut ja toteuttaminen vaatiikin vuosien tai jopa vuosikymmenten kokemusta erilaisista kohteista.

Vastuullisuus ja huolellisuus. Putkistojen asennus on tarkkaa hommaa, jossa ei ole sijaa minkäänlaisille virheille. Senpä vuoksi asennusyrityksen valinnassa on hyvä painottaa ehdokkaiden vastuullisuutta ja huolellisuutta – koskien sekä huolellista tekemistä että työntekijöiden työturvallisuudesta ja työoloista huolehtimista. Kun työ suunnitellaan ja toteutetaan huolella, jää koko asennuksesta pois turha kiire, mikä on omiaan vaikuttamaan positiivisesti niin työn lopputulokseen kuin työturvallisuuteenkin.

Hinta. Työllä on aina paitsi tekijänsä, myös hintansa. On ymmärrettävää, että asennusta tilaava yritys on kiinnostunut asennustyön hinnasta, mutta kannattaa myös muistaa se, että jos asennuksen lopputulokselta halutaan korkeaa laatua, ei hinta voi olla valintaprosessin lähtökohta. Onkin ollut ilahduttavaa huomata, miten teollisuudessa on viime aikoina alettu painottaa hinnan sijaan laadukasta lopputulosta ja vastuullista toimintatapaa putkistoasennuksissa.

Uskottava kyky toimittaa järjestelmä. Vaikka asennusyrityksen valinnassa käytetyt kriteerit olisivatkin selvillä, niin niiden todentaminen voi tuottaa harmaita hiuksia tilaajalle. Uskottavuuden selvittämisessä kannattaa edetä pintapuolista nettisivujen selailua pidemmälle – parhaimman käsityksen yrityksen asiantuntemuksesta saa yleensä tapaamalla kasvokkain.

Näiden neuvojen myötä siis asennusyritystä valitsemaan! Sellaisen vinkin voisin kuitenkin vielä antaa, että kenttäputkituksen tekijät kannattaa ottaa mukaan prosessiin mieluummin vähän aikaisemmin kuin myöhemmin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kenttäputkittajat otetaan mukaan, sitä paremmin nimittäin pystytään huomioimaan asennusolosuhteet ja hyödyntämään esivalmistus, jotta asennus itsessään sujuu rivakasti.

Teollisuusputkistot vaativat ammattitaitoisen asentajan.
Putkistoasennuksen toteuttavan yrityksen valintaan kannattaa panostaa.

Tarvitsetko apua teollisuuden putkistoasennuksessa?

Me toteutamme kaikenlaiset putkistoasennukset teollisuuden tarpeisiin, niin teollisuuslaitoksiin kuin järjestelmätoimittajien laitteistoihinkin. Kerro meille millaisen putkistoasennuksen tarvitset ja me kerromme, miten se kannattaa toteuttaa.

Juha Huhtala
040 778 7878
juha.huhtala@tarmatic.fi